Paulino yoshio Kumagae
Nome: Paulino Yoshio Kumagae
Categoria: Nacional B
Nascimento: 26/01/1954
Graduação: Preta 2 DAN